Jaroonrat Products Co.,Ltd.
   บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) และชุบฟอสเฟตกับชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ใน อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี เราได้หมั่นพัฒนาระบบ บริการพร้อมทั้งมุ่งมั่นทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ คอยควบคุม ดูแลในด้านต่างๆ จนทำให้เราได้รับการยอมรับ นอกเหนือจากการชุบสี EDP แล้ว ปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มการบริการชุบโครเมี่ยม และพ่นสี เพื่อรองรับการเจริญ เติบโต ของอุตสาหกรรม ยานยนต์ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการรองรับทุก ความต้องการ จากลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
   ในปี พ.ศ.2557 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ได้ขยายสาขาไปยัง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี (JRP Eastern) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่นำ สมัยเข้ามาใช้ใน กระบวนการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งหมดนี้เรา มีจุดมุ่งหมาย คือการทำงาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตการส่งออกยานยนต์เปรียบเสมือนเป็น " Detroit of Asia"
เพิ่มสาขาบ้านบึง ชลบุรี
  ในปี พ.ศ.2557 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ได้ขยายสาขาไปยัง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (JRP Eastern) ซึ่งทางบริษัทฯได้นำเทคโนโลยีที่นำสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งหมดนี้เรามีจุดมุ่งหมายคือการทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสนับสนุนผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยให้เป็นฐานการผลิต การส่งออกยานยนต์เปรียบเสมือนเป็น " Detroit of Asia ".
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ประกาศ
ฉบับที่ 17/2552
เรื่อง  นโยบายสิ่งแวดล้อม

   บริษัท จรญูรัตน์ โปรดักส์ จำกัด  เป็นผู้ให้บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (Electro Deposition Painting)   ให้บริการเคลือบผิวด้วยซิงค์ฟอสเฟต (Zinc Phosphate)  ให้บริการทำความสะอาดผิวด้วยเครื่องขัดผิวโลหะ (Shot Blasting Machine) และเครื่องบาเรลขัดผิวงาน  
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย 
   1.เราจะควบคุมและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราของเสียและปัจจัยพื้นฐานในการผลิต  อันได้แก่ ไฟฟ้า, น้ำ
   2.เราจะควบคุมและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดลล้อมโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต  อันได้แก่  การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน  การปนเปื้อนน้ำมันจากกระบวนการผลิต  การควบคุมกลิ่น  การควบคุมการรั่วไหลของก๊าซ และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต  การควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิต การซ่อมชิ้นงาน 
   3.เราจะควบคุมและป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการคัดแยกขยะและของทิ้งเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้ใหม่หรือการกำจัด   
   4.เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย 
   5.เราถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน  ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด สาขา ลำลูกกา,ปทุมธานี บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ สาขา บ้านบึง,ชลบุรี
ปทุมธานี ชลบุรี

 

หน้าหลัก | ประวัติ | บริการ | อ้างอิง | ติดต่อ | ถามตอบ
Copyright © 2007 Jaroonrat Group. All right reserved. Powered By IMD
.