รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO
ISO/TS 16949:2009 และ ISO 9001:2008